MENU

Supreme Series

Wagyu Duyu Hot Pot

Wagyu Beef Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

21.90

Supreme Seafood Duyu Hot Pot

Supreme Seafood Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

27.90

Omega Collagen Booster Duyu Hot Pot (2)

Omega Collagen Booster Duyu Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

$24.90

Ginseng Black Chicken with Collagen

Ginseng Black Chicken with Collagen Hot Pot

26.90

Ginseng Chicken with Collagen

Ginseng Chicken with Collagen Hot Pot

25.90

Abalone Black Ginseng Chicken

Abalone Ginseng Black Chicken Hot Pot

Lower-in-calories-cutout

23.90

Abalone Ginseng Chicken 2

Abalone Ginseng Chicken Hot Pot

22.90

Wagyu Beef Spicy Soon Dubu Hot Pot

Wagyu Beef Spicy Soon Dubu Hot Pot

20.90

Wagyu Beef Kimchi Hot Pot

Wagyu Beef Kimchi Hot Pot

20.90

Supreme Seafood Spicy Soon Dubu Hot Pot_800px

Supreme Seafood Soon Dubu Hot Pot

26.90

Supreme Seafood Kimchi Hot Pot_800px

Supreme Seafood Kimchi Hot Pot

26.90