MENU

Duyu Hot Pot

Abundance Duyu Hot Pot
  • NEW

Abundance Duyu Hot Pot

28.00

ZeroCal Noodle Omega Collagen Booster Duyu Hot Pot_800x800
  • NEW

Duyu ZeroCal Noodle Omega Collagen Booster Hot Pot

26.00

batch_Duyu Seafood Hot Pot

Duyu Seafood Hot Pot

17.00

ZeroCal Noodle Seafood Duyu Hot Pot_800x800
  • NEW

Duyu ZeroCal Noodle Seafood Hot Pot

18.00

batch_Duyu Salmon Hot Pot

Duyu Salmon Hot Pot

17.00

batch_Duyu Beef Hot Pot

Duyu Beef Hot Pot

15.00

batch_Duyu Chicken Hot Pot

Duyu Chicken Hot Pot

15.00

batch_Duyu Meat-Free Hot Pot

Duyu Meat-Free Hot Pot

14.00